Regulamin rekrutacji słuchaczy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kartuzach w roku szkolnym 2020 / 2021

Regulamin rekrutacji słuchaczy

do Liceum Ogólnokształcącego

dla Dorosłych w Kartuzach

w roku szkolnym

2021 / 2022

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2017r.,poz.59. rozdział 6)
  • Zarządzenie Nr 7/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2021r. roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021.

§ 1

 1. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym,          w którym podejmują naukę. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu do szkoły osobę niepełnoletnią.

§ 2

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych jest ukończenie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej.

§ 3

 1. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia można przyjąć na semestr trzeci publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

§ 4

 1. Kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych kwalifikuje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ustala i ogłasza listy przyjętych kandydatów do szkoły i sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

§ 5

1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole,            na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

W przypadku kandydata pełnoletniego:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata,

W przypadku kandydata niepełnoletniego:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające na tych samych zasadach jak w postępowaniu rekrutacyjnym. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne
 1. Kryteria, o których mowa w ust.1, mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 6

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającego, oraz terminy składania dokumentów do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kartuzach

lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę    w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17 maja 2021r.          do 21 czerwca 2021r.

do godz.15.00

od 3 sierpnia 2021r.   do 6 sierpnia 2021r.
2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły           o dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów wymaganych do postępowania rekrutacyjnego.

do 14 lipca 2021r.           do godz.15.00

X
3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych   z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021r. do 6 sierpnia 2021r.
4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych             w oświadczeniach.

do 21 lipca 2021r. do 13 sierpnia 2021r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                                            i niezakwalifikowanych 22 lipca 2021r. 16 sierpnia 2021r.
6

Potwierdzenie przez kandydata

woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

do 30 lipca 2021r.

do 20 sierpnia 2021r. do godz.15.00
7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję skrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych    

         do szkoły

do 2 sierpnia 2021r.

do godz. 14.00

do 23 sierpnia 2021r.

8 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc         w szkole

do 2 sierpnia 2021r.

do godz. 14.00

do 23 sierpnia 2021r.

9 Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji   o liczbie wolnych miejsc               w szkołach ponadpodstawowych.

do 3 sierpnia 2021r.

do godz. 14.00

do 24 sierpnia 2021r.

§ 7

Dokumenty składane przez kandydata do szkoły

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły, ( do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły ).
 1. oryginał lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum / oryginał lub kopia świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia,
 1. Dwie fotografie podpisane na odwrocie.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów o których mowa     w §5.

§ 8

Tryb odwoławczy

 1. W terminie do 5 sierpnia 2021r. i do 26 sierpnia 2021r.(w terminie uzupełniającym) kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
 2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna sporządza w terminie            do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,          w terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania.