Regulamin rekrutacji słuchaczy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kartuzach w roku szkolnym 2020 / 2021

Regulamin rekrutacji słuchaczy

do Liceum Ogólnokształcącego

dla Dorosłych w Kartuzach

w roku szkolnym

2020 / 2021

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz.59 )
  • Zarządzenie Nr 35/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 01 czerwca 2020r. roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klas I szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021.

§ 1

 1. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym,          w którym podejmują naukę. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przyjęciu do szkoły osobę niepełnoletnią.

§ 2

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych jest ukończenie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej.

§ 3

 1. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia można przyjąć na semestr trzeci publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

§ 4

 1. Kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych kwalifikuje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ustala i ogłasza listy przyjętych kandydatów do szkoły i sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

§ 5

1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole,            na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

W przypadku kandydata pełnoletniego:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata,

W przypadku kandydata niepełnoletniego:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust.1, mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 6

Harmonogram rekrutacji

lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę    w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 czerwca 2020r.      do 10 lipca 2020r.

do godz.15.00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły          o dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów wymaganych do postępowania rekrutacyjnego.

do 4 sierpnia 2020r.          do godz.15.00

3 Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną do 11 sierpnia 2020r.
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                            i niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020r.             do godz.15.00
5

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły.

od 13 sierpnia 2020r.

do 18 sierpnia 2020r.

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych    

       do szkoły

19 sierpnia 2020r.

do godz. 15.00

7 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o wolnych miejscach w szkole

19 sierpnia 2020r.

8 Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji   o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

20 sierpnia 2020r.

§ 7

Dokumenty składane przez kandydata do szkoły

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły, ( do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły ).
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ( gimnazjum, 8 – klasowa szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła branżowa I stopnia ).
 3. Dwie fotografie podpisane na odwrocie.
 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów o których mowa     w §5.

§ 8

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 3 dni ( do 22 sierpnia ) od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna sporządza się w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku przez kandydata.
 3. Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,          w terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania.