KLASA DWUJĘZYCZNA

 

     Poniżej zamieszczamy informacje na temat zakresu materiału z języka angielskiego dla kandydatów i kandydatek ubiegających się o przyjęcie do klasy I dwujęzycznej oraz przykładowy test kompetencji z kluczem odpowiedzi.

Test z j.angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej odbędzie się 4.06.2024 o godz. 15.00 w budynku I LO w Kartuzach, ul. Klasztorna 4.

Wymagany dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość kandydata.

UWAGA!

Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą zalogować się w systemie rekrutacyjnym poprzez stronę:

https://nabor-pomorze.edu.com.pl

w terminie 15.05 – 31.05 do godz.15.00 i jednym z ich wyborów musi być klasa dwujęzyczna w naszej szkole.

(18.06 godz. 15.00 – termin dodatkowy dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie)

 

ZAKRES MATERIAŁU
z języka angielskiego dla kandydatów i kandydatek

do klasy I dwujęzycznej
I LO im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach


Zakres materiału wymagany od kandydatów do klasy I opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu ósmoklasisty (poziom A2+ Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego) z uwzględnieniem Aneksu 2022.


Program nauczania języka angielskiego klasy dwujęzycznej jest kontynuacją programu nauczania szkoły podstawowej, jednak od kandydatów i kandydatek wymagane jest opanowanie w jak najwyższym stopniu sprawności językowych wymienionych w podstawie programowej szkoły podstawowej.


Podczas testu kompetencji sprawdzane będą następujące umiejętności:

 

Sprawność rozumienia tekstu czytanego:

 • pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego
 • rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe
 • rozumienie kontekstu sytuacyjnego krótkich tekstów
 • wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu
 • analiza czytanego tekstu pozwalająca na streszczenie informacji w nim podanych (mediacje językowe)

 

Znajomość struktur leksykalno-gramatycznych:

 • ·umiejętność tworzenia pytań
 • ·umiejętność uzupełnienia zdania o właściwe słowo lub właściwą
  strukturę gramatyczną
 • umiejętność tłumaczenia fragmentów zdań z języka polskiego na angielski
 • znajomość zasad słowotwórstwa
 • umiejętność przekształcania zdań przy zachowaniu znaczenia zdania wyjściowego (transformacje)
 • umiejętność reagowania w konkretnym kontekście sytuacyjnym

 

 

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację powyższych sprawności opisany jest na stronach 15-17 w Informatorze egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego na stronie internetowej CKE.
Link do informatora:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

Aneks 2022 (str. 5-7)

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski_2021.pdf

 

Zakres tematyczny słownictwa pokrywa się z tematami działów w Repetytoriach Ósmoklasisty (Człowiek, Miejsce zamieszkania, Życie prywatne, Edukacja, Świat przyrody, Podróżowanie i turystyka, Żywienie, Zdrowie, Nauka i technika, Sport, Praca, Zakupy i usługi, Kultura, Życie społeczne). Wymagany poziom słownictwa A2+.

 

TEST PRÓBNY PO PODSTAWÓWCE

KLUCZ - TEST PRÓBNY PO PODSTAWÓWCE