Regulamin

UWAGA!

Test kompetencji z języka angielskiego

dla kandydatów do klasy dwujęzycznej w rekrutacji uzupełniającej

odbędzie się 14 lipca o godz. 9.00

Prosimy o zgłaszanie się do 7 lipca 2017r. do godz. 15.00   

w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 58 681-04-34

 
 
Prosimy przynieść ze sobą dokument potwierdzający tożsamość kandydata.

 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła prowadzi nabór do następujących klas:

 

Klasa

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym Przedmioty  ujęte na świadectwie ukończenia gimnazjum punktowane w procesie rekrutacji

 

Nauczane języki obce

Humanistyczna (1a)

 

historia, wos*

 

 

 

 

język polski

matematyka

język obcy

historia

 

 

 

 

 

 

j.angielski

j. francuski

Ogólna (1b)

 

wos, geografia* geografia j. niemiecki
Matematyczno-fizyczna (1c) matematyka, fizyka* fizyka

j. niemiecki lub

j. rosyjski lub

j. francuski

Matematyczno-przyrodnicza (1d) matematyka, fizyka albo biologia* fizyka lub biologia** j. rosyjski
Dwujęzyczna (1e) j. angielski, geografia, matematyka albo historia geografia

j. niemiecki lub

j. hiszpański

Matematyczno-geograficzna (1f)

 

matematyka, geografia* geografia

j. niemiecki lub

j. hiszpański

Biologiczno-chemiczna (1g) biologia, chemia* biologia lub chemia**

j. niemiecki lub

j. rosyjski lub

j. francuski

*trzeci przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym do wyboru spośród przedmiotów nauczanych w szkole, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi

** ocena wyższa

 

 

Regulamin Rekrutacji

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach

na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  na lata szkolne 2017/2018 –2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586).
 2. Zarządzenie Nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
  w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych
  w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności

 

 § 1 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

 1. Nabór do I Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się elektronicznie poprzez stronę: https://nabor-pomorze.edu.com.pl.
 2. Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego im Hieronima Derdowskiego mogą  rejestrować się w systemie w:
 • macierzystym gimnazjum
 • szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru
 • punkcie informacyjnym o naborze, tj. w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, ul Dworcowa 1
 • dowolnym innym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu
  ( np.: w domu, kawiarence internetowej itp.)
 1. Kandydaci, składając podania do szkoły, posługują się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
 2. W okresie rekrutacji tj. od 8 maja do 14 czerwca 2017 r. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kartuski wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:
  1. Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły,
  2. Kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych trzech szkół,
  3. Kandydat ustala kolejność wybranych klas, zgodnie z rozszerzeniami przedmiotów i nauczanymi językami obcymi. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.
 3. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi numerem "1". Na życzenie ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów, które mogą być wykorzystane w rekrutacji poza systemem elektronicznym.
 4. Po wyborze szkół Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w elektronicznym naborze, składają w terminie rekrutacji
  w pierwszej z wybranych szkół:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego Naboru podpisany przez rodziców,
  2. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
  3. poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  4. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w § 2 ust 2, pkt 3;
  5. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust 5
   ( jeśli komisja rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium).
 5. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia
  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 6. Do oryginałów dokumentów należy dołączyć:
  1. dwie fotografie,
  2. kwestionariusza osobowego /można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze   strony internetowej ,
  3. kartę zdrowia ucznia

 

 

§ 2 Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.
  1. egzaminu gimnazjalnego (max. 100 pkt), punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze ( biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy  z w/w zakresów mnożony przez
   0,2 pkt.
  2. przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z 4 przedmiotów ( max. 72 pkt):
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku:

języka polskiego

języka obcego nowożytnego (zdawanego na egzaminie gimnazjalnym)

matematyki

oraz jednego przedmiotu wybranego przez I LO w Kartuzach w odniesieniu do poszczególnych rodzajów klas:

Klasa ” a ” – historia

Klasa ” b” -  geografia

Klasa ” c ” – fizyka

Klasa ” d ” – fizyka lub biologia (ocena wyższa)

Klasa ” e” – geografia

Klasa ” f”   - geografia

Klasa ” g ” – biologia lub chemia (ocena wyższa)

     Sposób przeliczania na punkty ocen z 4 przedmiotów:

                        celujący - 18 pkt

                        bardzo dobry – 17 pkt

                        dobry - 14 pkt

                        dostateczny - 8 pkt

                        dopuszczający - 2 pkt

 1. innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 28 pkt)
  1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się
   7 punktów.
  2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. Uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  2. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
   w pkt a) – c), artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   - przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   -  przyznaje się 5 punktów
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
    – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    – przyznaje się 3 punkty.
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz
z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje sie jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie  tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,     w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty
 1. Do szkoły zostanie przyjętych łącznie 200 kandydatów, do sześciu oddziałów po
  30 uczniów (w tym do oddziału dwujęzycznego) i do jednego 20 uczniów.
 2. O kolejności przyjmowania kandydatów decyduje liczba uzyskanych punktów.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

b. w następnej kolejności bierze się pod uwagę: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, jego rodzica lub rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu /co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie/ przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata.
 1. O przyjęciu do oddziału dwujęzycznego („e”) w pierwszej kolejności decydować będzie wynik sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

 

§ 3 Terminy rekrutacji

 1. Od 8 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 ( od 27 kwietnia do
  16 maja w przypadku oddziału dwujęzycznego)- rejestracja kandydatów do systemu, składanie wniosków do wybranej szkoły.
 2. 29 maja 2017 r. godz. 15.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.
 3. Do 23 czerwca 2017 r. do godz. 11.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.
 4. Od 23 czerwca 2017 r. od godz. 11.00 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 dostarczenie do I LO:
 1. kopii świadectwa ukończenia gimnazjum,

 

 1. kopii zaświadczenia o szczegółowych  wynikach egzaminu gimnazjalnego, zgodnych z oryginałem, poświadczonych przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 

 1. zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
  o których mowa w § 2.

 

 1. 7 lipca 2017 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 1. Od 10 lipca 2017 r. od godz. 12.00 do 13 lipca 2017 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO poprzez dostarczenie:
  1. Orginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
  2. Orginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  3. kwestionariusza osobowego /można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze   strony internetowej
  4. dwóch fotografii
  5. karty zdrowia ucznia.
 2. 14 lipca 2017 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy rekrutacji uzupełniającej

 1. Od 11 lipca 2017 r. od godz. 9.00 do godz.15.00 w dniu 28 lipca 2017 r. składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły wniosku o przyjęcie
  w rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. 18 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych.
 3. Od 18 sierpnia od godz. 12.00 do 25 sierpnia do godz. 15.00 potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów.
 4. Do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  o którym mowa w pkt 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

a.       oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,