Regulamin 2019

Regulamin Rekrutacji
I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach
na rok szkolny 2019/2020
 

Podstawa prawna:
1. Na podstawie art.154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996,1000, 1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, 155, 165, 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245).


2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 –2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586).


3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r.  poz. 610).


4. Zarządzenie nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020


 
 § 1 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

 

1. Nabór do I Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się elektronicznie poprzez stronę:

https://nabor-pomorze.edu.com.pl


2. Kandydaci, składając podania do szkoły, posługują się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty poświadczonymi przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.


3. W okresie rekrutacji tj. od 13 maja do 18 czerwca 2019 r. kandydaci  wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:


a)      Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły,


b)      Kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów w każdej z wybranych trzech szkół,


c)    Kandydat ustala kolejność wybranych klas, zgodnie z rozszerzeniami przedmiotów i nauczanymi językami obcymi. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.


4. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty opatrzonymi numerem "1". Na życzenie ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów, które mogą być wykorzystane w rekrutacji poza systemem elektronicznym.


5. Po wyborze szkół Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych, biorących udział w elektronicznym naborze, składają w terminie rekrutacji w pierwszej z wybranych szkół:


a)      wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego Naboru podpisany przez rodziców,


b)      poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,


c)      poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty,


d)      zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w § 2 ust 2, pkt 3;


e)      wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną , w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi ,


f)     dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust 5 (jeśli komisja rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium).


6. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.


7. Do oryginałów dokumentów należy dołączyć:


a)      dwie fotografie,


b)      kwestionariusz osobowy /można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze   strony internetowej www.zso-kartuzy.edu.pl.
 
 


§ 2 Postępowanie kwalifikacyjne


1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej /ponadpodstawowej  jest ukończenie gimnazjum /szkoły podstawowej.


2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej trzyletniego/czteroletniego liceum ogólnokształcącego decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku:


1)       egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (max. 100 pkt),


2)       punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze ( biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy  z w/w zakresów mnożony przez 0,2 pkt.


3)       punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski i  matematyka przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z danego przedmiotu mnożony przez 0,35 pkt, dla języka obcego nowożytnego, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy  mnożony przez 0,3 pkt.


4)       przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z 4 przedmiotów (max.72 pkt):


      języka polskiego


      matematyki


     oraz dwóch przedmiotów wybranych przez I LO w Kartuzach w odniesieniu do poszczególnych rodzajów klas:


      4.1)  trzyletniego liceum


      Klasa ” a ” - język obcy, historia


      Klasa ” b ” - język obcy, geografia


      Klasa ” c ” - język obcy,  fizyka


      Klasa ” d ” - język obcy,  chemia lub biologia (ocena wyższa)


      Klasa ” e ” - język angielski, historia lub geografia (ocena wyższa)


      Klasa ” f ” - język obcy,  geografia


       
      4.2)  czteroletniego liceum


      Klasa " a ” – język obcy, historia


      Klasa " b ” – język obcy, geografia


      Klasa " c ” - język obcy, informatyka


      Klasa " d ” – język obcy, biologia lub chemia (ocena wyższa)


      Klasa " e " – język angielski, historia


      Klasa " f ” – język obcy, geografia


      Klasa " g ” – język obcy, historia


     Sposób przeliczania na punkty ocen z 4 przedmiotów:
                        celujący - 18 pkt
                        bardzo dobry – 17 pkt
                        dobry - 14 pkt
                        dostateczny - 8 pkt
                        dopuszczający - 2 pkt


5) innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 28 pkt)


a)     Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.


b)     Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:


• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -  przyznaje się 5 punktów


c)      Uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:


• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
• lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.


d)      Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a) – c), artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:


• międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
• krajowym – przyznaje się 3 punkty,
• wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
• powiatowym – przyznaje się 1 punkt.


W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje sie jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie  tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.


 
e)      Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,     w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty


3. Do szkoły zostanie przyjętych łącznie 170 kandydatów po gimnazjum oraz 200 kandydatów po szkole podstawowej.


4. O kolejności przyjmowania kandydatów decyduje liczba uzyskanych punktów.


5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:


a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,


b) w następnej kolejności bierze się pod uwagę: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, jego rodzica lub rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie kandydata pieczą zastępczą.


6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu /co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie/ przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata.


7. O przyjęciu do oddziału dwujęzycznego („e”) w pierwszej kolejności decydować będzie wynik sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.


 
§ 3 Terminy rekrutacji


1. Od 13 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 - rejestracja kandydatów do systemu, składanie wniosków do wybranej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


2. 27 maja 2019 r. godz. 15.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.


3. Do 10 czerwca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.


4. Do 19 czerwca 2019 r. – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.


5. Od 21 czerwca 2019 r. od godz. 12.00 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 dostarczenie do I LO:


a)     kopii zaświadczenia o  wynikach egzaminu gimnazjalnego /ósmoklasisty, zgodnych z oryginałem, poświadczonych przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,


b)      zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w §2.


5. 5 lipca 2019 r. godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


6. Od 5 lipca 2019 r. od godz. 10.00 do 10 lipca 2019 r. do godz. 14.00 potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO poprzez dostarczenie:


a)       oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum /szkoły podstawowej,


b)      oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego /ósmoklasisty,


c)       kwestionariusza osobowego/można pobrać ze   strony internetowej www.zso-kartuzy.edu.pl  lub odebrać w sekretariacie szkoły,


d)      dwóch fotografii.


7. 12 lipca 2019 r.  godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


8. Od 12 lipca 2019 r. do 8 sierpnia 2019 r. postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym.


 
Tryb odwoławczy


1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.


2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.


3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.


4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga dosądu administracyjnego.