Regulamin

UWAGA

Test z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej 2018/2019 odbędzie się 28 maja 2018 roku  (poniedziałek) o godzinie 15.00 w salach 101 i 104. Proszę zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem!

 
 
 

 

 

 

Regulamin Rekrutacji

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach

na rok szkolny 2018/2019 

Podstawa prawna:

 1. art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  na lata szkolne 2017/2018 –2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586).

 3. § 2 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
  9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
  i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 506, Dz.U. z 2011r. nr 176, poz.1051).

 4. Zarządzenie Nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

§ 1 Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

 1. Nabór do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi odbędzie się elektronicznie poprzez stronę: https://nabor-pomorze.edu.com.pl.

 2. Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego im Hieronima Derdowskiego mogą  rejestrować się w systemie w:

  • macierzystym gimnazjum

  • szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru

  • punkcie informacyjnym o naborze, tj. w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, ul Dworcowa 1

  • dowolnym innym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu
   ( np.: w domu, kawiarence internetowej itp.)

 1. Kandydaci, składając podania do szkoły, posługują się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i trzema kopiami zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

 1. W okresie rekrutacji tj. od 14 maja do 20 czerwca 2018 r. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kartuski wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:

  1. Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły,

  2. Kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych trzech szkół,

  3. Kandydat ustala kolejność wybranych klas, zgodnie z rozszerzeniami przedmiotów i nauczanymi językami obcymi. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

 1. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi numerem "1". Na życzenie ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów, które mogą być wykorzystane w rekrutacji poza systemem elektronicznym.

 1. Po wyborze szkół Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w elektronicznym naborze, składają w terminie rekrutacji
  w pierwszej z wybranych szkół:

  1. wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z Systemu Elektronicznego Naboru podpisany przez rodziców,

  2. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

  3. poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

  4. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o których mowa w § 2 ust 2, pkt 3;

  5. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi ,

  6. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust 5
   ( jeśli komisja rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium).

 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia
  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

 1. Do oryginałów dokumentów należy dołączyć:

  1. dwie fotografie,

  2. kwestionariusz osobowy /można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze   strony internetowej www.zso-kartuzy.edu.pl,/,

  3. kartę zdrowia ucznia

§ 2 Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku:

 1. egzaminu gimnazjalnego (max. 100 pkt), punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze ( biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy  z w/w zakresów mnożony przez
  0,2 pkt.

 2. przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z 4 przedmiotów ( max. 72 pkt):

języka polskiego

języka obcego nowożytnego

matematyki

oraz jednego przedmiotu wybranego przez I LO w Kartuzach w odniesieniu do poszczególnych rodzajów klas:

Klasa ” a ” – historia

Klasa ” b” - geografia

Klasa ” c ” – fizyka

Klasa ” d ” – fizyka lub biologia (ocena wyższa)

Klasa ” e” – geografia lub biologia (ocena wyższa)

Klasa ” f”   - geografia

Klasa ” g ” – biologia lub chemia (ocena wyższa)

Sposób przeliczania na punkty ocen z 4 przedmiotów:

       celujący - 18 pkt

       bardzo dobry – 17 pkt

       dobry - 14 pkt

       dostateczny - 8 pkt

       dopuszczający - 2 pkt

 1. innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 28 pkt)

  1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się
   7 punktów.

  2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    - przyznaje się 7 punktów,

   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    - przyznaje się 5 punktów

  1. Uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
    – przyznaje się 10 punktów,

   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    – przyznaje się 5 punktów,

   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    – przyznaje się 3 punkty.

  1. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
   w pkt a) – c), artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,

   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz
z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje sie jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  1. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,     w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty

 1. Do szkoły zostanie przyjętych łącznie 200 kandydatów, do sześciu oddziałów po
  30 uczniów (w tym do oddziału dwujęzycznego) i do jednego 20 uczniów.

 2. O kolejności przyjmowania kandydatów decyduje liczba uzyskanych punktów.

 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

a. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

b. w następnej kolejności bierze się pod uwagę: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, jego rodzica lub rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu /co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie/ przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata.

 1. O przyjęciu do oddziału dwujęzycznego („e”) w pierwszej kolejności decydować będzie wynik sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

§ 3 Terminy rekrutacji

 1. Od 14 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. do godz. 15.00
  - rejestracja kandydatów do systemu, składanie wniosków do wybranej szkoły.

 2. 28 maja 2018 r. godz. 15.00 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

 3. Do 8 czerwca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

 4. Od 22 czerwca 2018 r. od godz. 12.00 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 dostarczenie do I LO:

 1. kopii świadectwa ukończenia gimnazjum,

 1. kopii zaświadczenia o szczegółowych  wynikach egzaminu gimnazjalnego, zgodnych z oryginałem, poświadczonych przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył

 1. zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
  o których mowa w § 2.

 1. 6 lipca 2018 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 1. Od 6 lipca 2018 r. od godz. 12.00 do 11 lipca 2018 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO poprzez dostarczenie:

 1. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,

 2. oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 3. kwestionariusza osobowego /można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze   strony internetowej www.zso-kartuzy.edu.pl,/

 4. dwóch fotografii

 5. karty zdrowia ucznia.

 1. 12 lipca 2018 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy rekrutacji uzupełniającej

 1. Od 13 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. godz. 12.00 składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły wniosku o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. 28 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  o którym mowa w pkt 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

a.       oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,