Odsłony: 489

 

 

Odsłony: 806

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Drodzy Uczniowie

Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, jako Dyrektor Szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie szkoły,  zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

2. Do placówki nie może również wchodzić uczeń oraz pracownik szkoły, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic /opiekun prawny/ ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wychowawcy fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

3. Rodzice /opiekunowie prawni/ mogą wchodzić do szkoły tylko w celu wcześniej umówionego spotkania z pracownikami zachowując zasady:

-dystansu społecznego /min. 1,5 m/,

-po zasłonięciu ust i nosa,

-po zdezynfekowaniu rąk przed wejściem do szkoły.

4. W przypadku podejrzenia, że uczeń jest chory (np. wysoka temperatura) rodzice /opiekunowie/ zostaną poproszeni o odebranie swojego dziecka i niezwłoczny kontakt z lekarzem. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w oddzielnym pomieszczeniu do czasu odbioru go przez rodzica.

5. Podczas poruszania się po szkole należy mieć zakryte usta i nos. Odsłonić usta i nos można dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej,

6. Uczeń do szkoły może przynieść tylko niezbędne rzeczy. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać

7. Dyrekcja szkoły i nauczyciele będą komunikowali się z rodzicami za pomocą dziennika Librus bądź telefonicznie /proszę rodziców o przekazanie aktualnego numeru telefonu do wychowawcy klasy/.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci

      

                                                                                  Dyrektor szkoły   Maria Mejer - Kobiela