Rekrutacja 2020

Ważna informacja dla kandydatów do klasy dwujęzycznej!

30 czerwca 2020r. godz. 10.00

sprawdzian kompetencji językowych

prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości (np. legitymację)

Kandydat powinien wcześniej zalogować się w systemie naboru i jedną z jego preferencji (wyboru) powinna być klasa dwujęzyczna w naszej szkole.

Ponadto zobowiązany jest do złożenia wnioskuo przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w terminie

od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00 !!!

 

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1 2 3
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3 Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
4. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 5-7. do 12 czerwca 2020 r.
5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.;

II termin[1] do 30 lipca 2020 r.

6 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

7 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji   językowych (klasy wstępne)*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

8 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 9 lipca 2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

9 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9 lipca 2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

10 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

I termin do 9 lipca 2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

11 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez   kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
12 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 4 sierpnia 2020 r.
13 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 11 sierpnia 2020 r.
14 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020 r.
15 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.
16 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
17 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00
18 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 19 sierpnia 2020 r.
19 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 20 sierpnia 2020 r.
20 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 22 sierpnia 2020 r.
21 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
22 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
23 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.


[1] Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. H. Derdowskiego

ul. Klasztorna 4, 83-300 Kartuzy    tel./fax 58 681 04 34    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zso-kartuzy.edu.pl

W każdej klasie na poziomie rozszerzonym nauczane będą trzy przedmioty.

Profil kształcenia

Przedmioty realizowane            w zakresie rozszerzonym

Nauczane języki obce

Punktowane przedmioty

I A 

humanistyczna

·       język polski

·       historia

·       język łaciński

 i kultura antyczna

 

·       język angielski

·       do wyboru:

      język francuski

      lub

      język niemiecki

      lub    

      język hiszpański

      lub

      język rosyjski

·  język polski

·  matematyka

·  język obcy

·  historia

I B

 turystyczna

·      język angielski

·      geografia

·      wiedza o społ.

·       język angielski

·       do wyboru:

     język rosyjski lub

     język hiszpański

     lub 

     język francuski

·    język polski

·    matematyka

·    język obcy

·    geografia

I C

informatyczna

·       matematyka

·       informatyka

·       do wyboru:

      fizyka lub chemia

·       język angielski

·       do wyboru:

      język niemiecki

      lub

       język francuski

       lub  

       język rosyjski lub

       język hiszpański

·  język polski

·  matematyka

·  język obcy

·  informatyka

I D

biologiczno – chemiczna (medyczna)

·      biologia

·      chemia

·      do wyboru:

     matematyka

     lub          

     język angielski

·       język angielski

·       do wyboru:

      język niemiecki

     lub

      język francuski

      lub

      język rosyjski

     lub

      język hiszpański

·  język polski

·  matematyka

·  język obcy

·  biologia lub chemia (ocena wyższa)

I E

dwujęzyczna

·      język angielski

·      drugi język obcy

·      do wyboru:                 

     geografia lub 

     matematyka

·       język angielski

·       do wyboru:      język niemiecki lub                        język hiszpański

·  język polski

·  matematyka

·  język angielski

·  geografia

30 czerwca 2020r. godz. 10.00 –

sprawdzian kompetencji językowych

I F

europejska

·      geografia

·      język angielski

·       matematyka

·       język angielski

·       do wyboru:

     język niemiecki

     lub

     język hiszpański

     lub 

     język francuski

·  język polski

·  matematyka

·  język obcy

·  geografia

I G                        artystyczna

·      język polski 

·      historia

·      historia sztuki 

·          język angielski

·        do wyboru:

      język rosyjski

      lub

       język niemiecki

       lub 

       język hiszpański

       lub

       język francuski

 

·  język polski

·  matematyka

·  język obcy

·  historia